Kontrola stanu budynków - Okresowe przeglądy budowlane

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane art.62 pkt 1 na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego, ciąży obowiązek utrzymywania go w należytym stanie technicznym i estetycznym a stan ten powinien być cykliczne sprawdzany. Niedopełnienie obowiązku jest traktowane jako wykroczenie i może podlegać karze grzywny do 5 tys. złotych.
Kto może wykonywać przeglądy budowlane, co należy sprawdzić i jak często je wykonywać? 
 

Jak często powinna być wykonywana kontrola?

Kontrola coroczna

Jak mówi ustawa, przynajmniej raz do roku powinniśmy wykonać kontrolę stanu technicznego obiektu, sprawdzając elementy budowli narażone na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych oraz działania czynników występujących w trakcie użytkowania obiektu. Ponadto, obowiązkową kontrolą ujęte są również instalacje gazowe, przewody kominowe oraz instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska.
Ciekawostka - kontrole powinne być wykonywane raz na rok kalendarzowy, przy czym okres między nimi nie musi wynosić równe 365 dni.

Kontrola okresowa - co pięć lat

Okresowy przegląd budowlany wykonujemy przynajmniej raz na 5 lat a poza elementami kontrolowanym corocznie, należy dodatkowo wykonać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego oraz estetyki obiektu i jego otoczenia. Przedmiotem okresowego przeglądu budowlanego jest również kontrola instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej i odgromowej.

Dwa razy do roku

W przypadku obiektów o powierzchni powyżej 2000m2 lub powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, zobowiązani jesteśmy do wykonania kontroli dwa razy do roku w zakresie ujętym jako kontrola roczna. O dokonaniu kontroli należy zawiadomić organ nadzoru budowlanego, który sugeruje wykonywać kontrole przed i po zakończeniu sezonu zimowego w terminach do 31 maja i do 30 listopada.

Kiedy jeszcze wykonywać kontrolę?

Stan techniczny obiektu budowlanego sprawdzamy za każdym, gdy został on poddany działaniom natury lub ingerencji człowieka w wyniku których mogło nastąpić uszkodzenie obiektu powodujące zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników. Kontroli dokonujemy każdorazowo min. po silnych wiatrach, wyładowaniach atmosferycznych w obiekt, pożarach lub powodziach
 

Co jest przedmiotem kontroli stanu technicznego?

Ustawa Prawo Budowlane jednoznacznie określa, że przedmiotem kontroli corocznej powinny być instalacje gazowa, kominowa oraz urządzenia związane z ochroną środowiska. Co pięć lat natomiast należy kontrolować instalację elektryczną, przeciwporażeniową i odgromową. Ustawa nie precyzuje natomiast co powinno być przedmiotem kontroli reszty obiektu. Zakres przeglądu dobierany jest indywidualnie do budynku lub obiektu budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w taki sposób aby obiekt był bezpieczny dla użytkowników i osób postronnych, spełniał funkcję swojego przeznaczenia oraz prezentował się estetycznie. 
Jak widać powyższe założenia są niejednoznaczne i mogą być interpretowane w różny sposób. Pamiętajmy jednak, że kontrola bezpieczeństwa obiektu jest najważniejsza składową przeglądu budowlanego. 

 

Kto jest uprawniony do wykonywania kontroli stanu technicznego?

 

Zwieńczeniem każdego przeglądu budowlanego jest sporządzenie protokołu z kontroli, sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie przedmiotu kontroli lub prawo do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
Ponadto przeglądy budowlane wykonywane na wysokości przy użyciu technik linowych, powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających ważne badania wysokościowe, aktualne szkolenie BHP oraz ukończony kurs do pracy metodą dostępu linowego.
Przeglądy budowlane prowadzone w miejscach trudnodostępnych i wymagających wykorzystania technik alpinistyczny powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania kontroli. 

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na ten temat a jeżeli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Blog
Przeczytaj również